รายงานตัวชี้วัด "จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (2560-2564)"